Τμήμα Προμηθειών
e-mail : promithies@theagenio.gov.gr

 • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.

  Η κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.

  Η μέριμνα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισμών.

  Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών.

  Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού.

  Η κατάρτιση των συμβάσεων για τις προμήθειες με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας.

  Η τήρηση και παρακολούθηση συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε απαιτούμενου παραστατικού εγγράφου.

  Η εισήγηση για την εκποίηση ή την καταστροφή ακατάλληλου ή άχρηστου υλικού και διαγραφή του από διαχειριστικά βιβλία και η τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

  Ειδικότερα το Τμήμα Προμηθειών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Θεαγένειο:

  Έχει την ευθύνη της έρευνας της αγοράς, αξιολόγησης των προσφορών, την διενέργεια όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού και της τήρησης αρχείου προμηθευτών.

  Επίσης ευθύνεται για την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού και άλλου υλικού.

  Στις αρμοδιότητες του τμήματος είναι η παραλαβή και χρέωση κάθε αναλώσιμου και η διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών.

 • Δείτε τις τελευταίες προκυρήξεις τους τμήματος προμηθειών
 • Δείτε τις αποφάσεις του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Θεαγένειο" Θεαγένειο στον ιστότοπο της Διαύγειας

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP