Πληρωμές

  • Οι προσερχόμενοι ασθενείς που δεν έχουν κάποια κάλυψη από κάποιον ασφαλιστικό φορέα καταβάλουν το αντίτιμο της αξίας παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το εθνικό τιμολόγιο

  • Όλοι οι προσερχόμενοι ασθενείς που έχουν κάποια κάλυψη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν καταβάλουν κάποιο αντίτιμο παρά μόνο προσέρχονται με το βιβλιάριο τους.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP