Τμήμα Πληροφορικής
email : it@theagenio.gov.gr

 • Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Μηχανοργάνωσης αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα :

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Το τμήμα αυτό είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών που θα διασφαλίζουν:

  Την παρακολούθηση για την ομαλή λειτουργία όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών, την παρακολούθηση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανθρώπων και συστημάτων ως επίσης και την συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση της Διοίκησης για τους ρυθμούς ένταξης και υλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών.

  Την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους Στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.

  Βιωσιμότητα και επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος των Εργαστηρίων (L.I.S.).

  Bιωσιμότητα και επέκταση του συστήματος Αρχειοθέτησης & Απεικόνισης των Ιατρικών Εικόνων (P.A.C.S).

  Υποστήριξη Αποφάσεων (Αφορά τα περιβάλλοντα τα οποία βοηθούν τους εργαζόμενους και κυρίως τα ανώτερα στελέχη να λάβουν αποφάσεις βασισμένες στα στοιχεία που αντλούν από την βάση δεδομένων του Νοσοκομείου).

  Προωθημένα Συστήματα Γραφείου.

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Το τμήμα αυτό έχει την ευθύνη για την καθημερινή, άμεση και διαρκή υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων που απαρτίζουν το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η απαίτηση αυτή σχετίζεται με όλα τα θέματα που αφορούν την σωστή συντήρηση, την ασφάλεια και τον έλεγχο των συστημάτων, την ασφάλεια των πληροφοριών, τη διαχείριση των διαμοιραζόμενων πόρων του υπολογιστικού συστήματος, αναλυτικά :

   

  1. Διαχειριστής της Βάσης:
  | Διαχειριστής του E.R.P.


  | Διορθώσεις & Μεταφορά


  | Διορθώσεις με OSS

   

  2. Διαχειριστής του Συστήματος :
  | Εκτυπώσεις


  |Ασφάλεια του Λειτουργ. Συστήματος


  | Διορθώσεις με OSS


  | Αλλα

   

  3. Διαχειριστής της Βάσης Δεδομένων:
  |Backup/ Αποκατάσταση της Date Base


  | Ελεγκτής και σωστή λειτουργία της DB

   

  4. Διαχειριστής Ασφάλειας:
  | Εξουσιοδοτήσεις - Ασφάλεια E.R.P


  | Σιγουριά OSS

   

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Το τμήμα αυτό είναι επιφορτισμένο με την τεχνική υποστήριξη, όπως είναι : η συντήρηση των computers, εκτυπωτών, scanners, routers αγορασμένων από το Νοσοκομείο ασχολείται με την επιτόπου συντήρηση των περιφερειακών συσκευών και των υπολογιστικών συστημάτων. την διαχείριση της απόδοσης του δικτύου την εγκατάσταση και συντήρηση της απόδοσης του δικτύου και της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής και την έναρξη λειτουργίας

   

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου σε θέματα πληροφορικής, μόνο για εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται εντός του Νοσοκομείου.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP