ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Υπουργική απόφαση Α3δ/Γ.Π. οικ. 10976 (ΦΕΚ 662/Β/02-03-2017) «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του Ε. Σ. Υ».

Τα άρθρα 59,60 και 61 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 2 του ν. 2716/1999 (Α’96) «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 47 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123): «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας»

Το άρθρο 7 του ν. 4213/2013 (Α’ 261) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9Ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

Ο ν. 2619/1998 ( Α΄132): «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική».

Ο ν. 3418/2005 (Α’ 287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».

Η με αριθ. Α3 (γ) ΓΠ/οικ. 25132/04.04.2016 (Β’ 908) κοινή υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( άρθρο 35).

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP