Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα

  • Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ««Ειδικά υλικά για τη διεντερική διατροφική υποστήριξη των ασθενών του Νοσοκομείου»
  • Το Α.Ν.Θ Θεαγένειο ανακοινώνει ότι τίθενται σε 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για το είδος «Ειδικά υλικά για τη διεντερική διατροφική υποστήριξη των ασθενών του Νοσοκομείου». Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για δεκαπέντε (7) ημέρες, ήτοι από την 2η-10-2019 έως και την 08η-10-2019. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ (http://www.theagenio.gov.gr) Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP