Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
  • Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10186/25-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου. Μεταθέτει τις ημερομηνίες καταληκτικής υποβολής προσφορών των παρακάτω Ηλεκτρονικών ανοιχτών διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2014, ως ακολούθως : -Για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου έργου συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου ( αρ. συστημ. 25957: αρ. διακ. 36/2015 ) ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 1η Αυγούστου 2016 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 22η Αυγούστου 2016 -Για τον Ηλεκτρονικό ανοικτό Δημόσιο Επαναληπτικό διαγωνισμό προμήθειας σάκων & τσαντών αποβλήτων από πολυαιθυλένιο(25806: αρ. διακ. 29/2016): νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 2η Αυγούστου 2016 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 23η Αυγούστου 2016
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP