Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Ανακοίνωση για διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για ανίχνευση μεταλλάξεων : α) του γονιδίου EGFR και B-RAF με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και β) RAS (K-RAS και N-RAS) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Νοσοκομείου
  • To Aντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» προτίθεται να διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας Αντιδραστηρίων για ανίχνευση μεταλλάξεων : α) του γονιδίου EGFR και B-RAF με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και β) RAS (K-RAS και N-RAS) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Νοσοκομείου (CPV: 33696300-8). Σε εφαρμογή της υπΆ αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, παρακαλούνται οι ανάδοχοι – προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ίδιων αναδόχων – προμηθευτών εντός είκοσι (20) ημερών (18/7/2016 -06/8/2016), να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω προμήθεια, σε έντυπη και μαγνητική μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Αντιδραστηρίων για ανίχνευση μεταλλάξεων : α) του γονιδίου EGFR και B-RAF με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και β) RAS (K-RAS και N-RAS) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Νοσοκομείου (CPV: 33696300-8 ) για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού τμήματος του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promitheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis). Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 12:00-13:00, στο Τμήμα Προμηθειών του ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Αλ. Συμεωνίδη 2, ΤΘ 18183 και ΤΚ 54007, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 898395, 2310 898194. E-mail: g.theodoropoulos@theagenio.gov.gr. Αρμόδιος Υπάλληλος : Θεοδωρόπουλος Γρηγόρης The Cancer Hospital of Thessaloniki " THEAGENIO " intends to carry out the procurement of Reagents for detection of mutations in : a) the EGFR gene and B-RAF gene with concession equipment attendant and b ) RAS gene (K-RAS and N-RAS) genes with the existing Hospital equipment (CPV: 33696300-8). In implementation of No 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 ( 1st issue ) decision of Ε.Π.Υ. (Health Procurement Committee) on drafting technical specifications , please contractors - suppliers and official bodies or associations of the same contractors - suppliers within twenty ( 20 ) days (18/07/2016 -06/8/2016 ) , send to our services , technical specifications for the supply of any questions. Please send them in printed and magnetic form , in order to prepare the final technical specifications of the contest . Purpose of the competition is the supply of Reagents for detection of mutations : a) the EGFR gene and B-RAF gene with concession equipment attendant and b ) RAS gene (K-RAS and N-RAS) genes with the existing Hospital equipment (CPV: 33696300-8 ) for the needs of the pathology Lab department of the Cancer Hospital of Thessaloniki " THEAGENIO ". The decision of Ε.Π.Υ. (Health Procurement Committee) apply for the rest , the content of which was posted on the official website thereof (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promitheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis). Information on all working days from 12: 00-13 : 00 , the Department of Procurement " THEAGENIO " Hospital Al. Symeonidi 2 , PO Box 18 183 and TR 54007 , Thessaloniki , tel . 2310 898 395 , 2310 898 194 . E-mail: g.theodoropoulos@theagenio.gov.gr. Responsible Official: Gregory Theodoropoulos
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP