Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Ανακοίνωση για διαγωνισμό για την πιστοποίηση των οκτώ (8) εργαστηρίων του Νοσοκομείου
  • To Aντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την πιστοποίηση των οκτώ (8) εργαστηρίων του Νοσοκομείου ως εξής: Για τα Τμήματα • Αιματολογικό • Βιοπαθολογικό • Βιοχημικό • Κυτταρολογικό • Παθολογοανατομικό διαπίστευση με το πρότυπο ISO 15189 Για τα Τμήματα: • Πυρηνικής Ιατρικής • Ιατρικής Φυσικής πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001 Για το Τμήμα: • Αιμοδοσίας διαπίστευση με το πρότυπο ISO 15189 και πιστοποίηση με πρότυπο ISO 9001. Σε εφαρμογή της υπΆ αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, παρακαλούνται οι ανάδοχοι – προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ίδιων αναδόχων – προμηθευτών εντός είκοσι (20) ημερών (25/5/2016 - 14/6/2016), να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω προμήθεια, σε έντυπη και μαγνητική μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η πιστοποίηση των οκτώ (8) εργαστηρίων του Aντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται παραπάνω. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ισότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promitheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis). Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 12:00-13:00, στο Τμήμα Προμηθειών του ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Αλ. Συμεωνίδη 2, ΤΘ 18183 και ΤΚ 54007, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 898395, 2310 898194. E-mail:k.manouri@theagenio.gov.gr.Αρμόδιος Υπάλληλος : Αικ.Μανούρη Τhe Cancer Hospital of Thessaloniki “THEAGENIO” intends to conduct a tendering procedure for the certification of the eight (8) Laboratories of the Hospital, αs follows: For the Laboratories of: • Hematology • Βιοpathology • Biochemistry • Cytology • HistoPathology accreditation according with ISO 15189 For the Laboratories of: • Nuclear Medicine • Medical Physics Certification according with ΙSO 9001 For the Blood Bank : accreditation according with ΙSO 15189 and certification according with ISO 9001 Ιn performance of. No 65/17-7-2015/21-7-2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specification and standards, all Suppliers even integrated Medical Companies, that offer such supplies, are invited within 20 days (25/5/2016 – 14/6//2016) to send, technical specification for the above supply, printed and cd or dvd or usb forms in order to prepare the final technical specifications. The object of the competition is the certification of the eight (8) Laboratories of the Cancer Hospital of Thessaloniki “THEAGENIO” For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promitheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis) Information is provided on all working day from 12:00 to 13:00 by Supply Department Cancer Hospital of Thessaloniki “ΤΗΕΑGENIO” at Al.Simeonidi, No 2, PC 540 07, Thessaloniki, contact number 2310 898395, 2310 898194, Email: k.manouri@theagenio.gov.gr
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP