Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του μηχανήματος «SPECT CT»»
  • To Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του μηχανήματος «SPECT CT». Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από αρμόδια επιτροπή δύνανται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η 1η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα ανάρτησής τους στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www,eprocurement.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» (http://www.theagenio.gov.gr). Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως ανταποκριθείτε και συμμετέχετε καταθέτοντας τις απόψεις, εισηγήσεις και παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP