Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Μετάθεση ενιαίων διαγωνισμών
  • η Διοικητής Έχοντας υπόψη : 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329 (Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005 τεύχος Α΄), 2. τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν.3527 (Φ.Ε.Κ. 25/9.2.2007 τεύχος Α΄), 3. τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 4. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 5. το γεγονός ότι δεν έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διακήρυξη των Ενιαίων Διαγωνισμών προμήθειας: Γαντιών χειρουργικών και μιας χρήσης καθώς και των ραδιοφαρμάκων – ραδιοισοτόπων χωρίς συνοδό εξοπλισμό, σε εφαρμογή και υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014 Αποφασίζει • Τη μετάθεση των ημερομηνιών προκήρυξης των Ενιαίων Διαγωνισμών σε εφαρμογή και υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014 ως ακολούθως: - Για την προμήθεια γαντιών χειρουργικών και μιας χρήσης για τις 17-10-2018 - Για την προμήθεια ραδιοφαρμάκων και ραδιοισοτόπων χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τις 18-10-2018
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP