Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Γ' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «δύο (2) κλιβάνων ατμού»
  • Το Α.Ν.Θ Θεαγένειο ανακοινώνει ότι τίθενται σε Γ΄Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «δύο (2) κλιβάνων ατμού» για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη διαβουλευθεί οι αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από το ΕΣΗΔΗΣ με κωδικούς 17DIAB000002495 και 17DIAB000002215. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 2-3-2018 έως και τις 6-3-2018. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ (http://www.theagenio.gov.gr) Παρακαλείσθε για την ανταπόκρισή και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP